svatební fotograf

Statistiky svatebních fotografů v České republice

V dubnu 2020 jsem připravil dotazník s 22 otázkami pro 658 svatebních fotografů působících v České republice. Děkuji všem, kteří si našli pár minut na vyplnění odpovědí, díky vám se teď můžeme podívat na hromadné statistiky. Zúčastnilo se přes 20 procent dotázaných fotografů, a to považuji za úspěch akce. Důležité je i to, že průzkumu se zúčastnili fotografové celého spektra: jednak ti, kteří mají za sebou desítky svateb, ale i ti, kteří svatby počítají už na stovky.

Jaký je poměr pohlaví mezi respondenty – svatebními fotografy?

V dotazníku odpovídalo 65 % fotografů a 35 % fotografek.

Pro srovnání: V katalogu MyWed pro oblast Česko je registrováno 54 % mužů a 46 % žen (květen 2020).

Jaký je věk svatebních fotografů?

Nejpočetnější skupina (27 procent) je ve věku 35-39 let.
Druhá nejpočetnější skupina (23 procent) je ve věku 30-34 let.
Třicátníci dohromady tvoří polovinu všech svatebních fotografů.
Jen 4 procenta svatebních fotografů jsou ve věku 50 a více let.

Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání svatebních fotografů?

Nejvíce svatebních fotografů má terciární vzdělání (vyšší odborné a vysoké školy), je to 61 % respondentů. 38 % má nejvyšší dosažené vzdělání sekundární (vyučen nebo střední školy).

Pro srovnání: v roce 2015 mělo terciární vzdělání 30 % všech lidí v České republice ve věku 25 až 34 let. Od té doby tato mladá generace o pět let zestárla a v jejím věku (30-39 let) je teď (r. 2020) právě polovina svatebních fotografů (viz předchozí statistiku věku).

Jaký je obor vzdělání svatebních fotografů?

U této otázky došlo bohužel k technickému problému a kvůli tomu máme spojený počet odpovědí „Vzdělání přímo v oboru fotografie“ spolu s variantou, kdy fotograf otázku přeskočil a nevyplnil. Z pohledu na ostatní otázky ale vím, že respondenti odpovědi téměř nepřeskakovali, takže dopad na výsledky je pravděpodobně minimální.

 • přímo v oboru fotografie (nebo nevyplněno) 10,5 %
 • podobně zaměřené vzdělání (výtvarné obory, audiovizuální tvorba, atp.) 9,8 %
 • zcela jiný obor 79,7 %

Je fotografování hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů pro svatební fotografy?

Pro 56 % svatebních fotografů je fotografování hlavním zdrojem jejich příjmů. Fotografování je vedlejším zdrojem příjmů pro 44 procent fotografů.

Kolik let praxe (focení svateb) mají svatební fotografové?

Graf jsem vytvořil tak, aby z něj šlo rychle přečíst, kolik fotografů fotí svatby déle než x let. Četnost fotografů ve sloupcích je proto směrem doleva kumulativní, tj. počty se směrem doleva stále přičítají (sloupce rostou). Sloupce jsou navíc rozdělené na dvě části: tmavší modrá ukazuje počet fotografů, pro které je fotografování v současnosti hlavním příjmem a světlejší modrá ukazuje počet fotografů, pro které je fotografování v současnosti vedlejším příjmem. Stejně jako u všech ostatních grafů můžete klikat na sloupce pro zobrazení procentuálních hodnot.

První sloupec nám říká, že všichni respondenti fotí svatby alespoň 1 rok (hodnota je 57 % + 43 % = 100 %).
Vidíme, že mezi respondenty je 91 % fotografů, kteří fotí svatby alespoň tři roky (a mezi nimi je 56 % z celkového množství respondentů, pro které je focení hlavním příjmem, pro 35 % je vedlejším příjmem).
7 % fotografů odpovědělo, že fotí svatby 15 nebo více let.

Vidíme, že méně než polovina fotografů fotí svatby 7 a více let. Důvodů mě napadá několik:

 • Fotografové nevydrží v oboru svateb delší dobu, buď tzv. „vyhoří“, nebo neuspějí v konkurenčním boji, odejdou z důvodu ztráty motivace, nízkých příjmů, atp.
 • Pro starší fotografy/fotografky může být svatební focení fyzicky náročné nebo časově neslučitelné s rodinným životem. Podívejte se na rozložení věku svatebních fotografů.
 • Fotografové z oboru neodcházejí, ale naopak v posledních letech vstoupilo do oboru větší množství nováčků. Odpověď nám můžou dát statistiky počtu fotografů v uplynulých letech.

Kolik svateb mají jednotliví fotografové za sebou?

95 % respondentů fotilo v životě alespoň deset svateb.
Alespoň 100 svateb má za sebou 47 % fotografů.
Alespoň 200 svateb má za sebou 24 % fotografů.
Alespoň 300 svateb má za sebou 9 % fotografů.

Připomínám, že celý dotazník vyplňovali pouze fotografové, kteří veřejně inzerují služby svatebního focení, nejedná se o fotografy, kteří svatby nefotí.

Kolik svateb vyfotili jednotliví fotografové za rok 2019?

Více než polovina fotografů (56 %) fotila v roce 2019 maximálně 15 svateb. 73 procent fotografů vyfotilo 0 až 20 svateb. Pět procent fotografů vyfotilo více než 30 svateb za rok. V rámci respondentů byl největší počet 36 svateb vyfotografovaných jedním fotografem za rok 2019.

Čím fotí svatební fotografové v Česku

Jakou technologii používají svatební fotografové?

 • Digitální zrcadlovka… 71 %
 • Digitální bezzrcadlovka… 29 %
 • Filmový fotoaparát nebo jiná technologie… 0 %

Nejvíce svatebních fotografů (71 %) používá v současnosti (r. 2020) digitální zrcadlovku jako hlavní fotografický přístroj. Všichni ostatní fotografové (29 %) používají na svatbách digitální bezzrcadlovku. Nikdo z respondentů nepoužívá na svatbách jako hlavní fotografický přístroj filmový fotoaparát nebo jiný druh přístroje.

Jakou značku fotografického přístroje používají svatební fotografové?

Největší část (43 %) českých svatebních fotografů používá na svatbách jako hlavní fotografický přístroj fotoaparát značky Canon.

 • Canon 43 %
 • Nikon 37 %
 • Sony 10 %
 • Fujifilm 8 %
 • Jiný 2 %

Kolik času zabere fotografovi výběr všech fotek z jedné svatby?

Většina fotografů (67,7 %) třídí a vybírá fotografie z jedné svatby pět nebo méně hodin.
Téměř pětině fotografů zabere výběr fotografií z jedné svatby 6 až 10 hodin.
12,6 % fotografů vybírá fotografie 11 nebo více hodin.

Medián času na výběr fotografií svatebním fotografem je 4 hodiny. Medián nám říká, že polovina fotografů vybírá fotografie 4 nebo méně hodin, druhá polovina fotografů vybírá fotografie 4 nebo více hodin. Samozřejmě se jedná jen o přibližné hodnoty, každá svatba je jinak velká a každý fotograf vybírá jiný počet fotografií (otázka v dotazníku se ptala na „průměrný“ čas). 

Kolik času zabere fotografovi úprava všech fotek z jedné svatby?

Čas na úpravu svatebních fotografií jsem rozdělil do intervalů po 8 hodinách, protože osmihodinovka odpovídá běžné pracovní době.

28 % fotografů upravuje fotografie z jedné svatby 0 až 8 hodin.
33 % fotografů upravuje svatební fotografie 9 až 16 hodin.
Většina fotografů (61 %) tedy upravuje svatební fotografie 16 nebo méně hodin.
6 % fotografů upravuje fotografie více než 40 hodin.

Medián času na úpravu svatebních fotografií je 13 hodin. Medián nám říká, že polovina fotografů upravuje fotografie z jedné svatby 13 nebo méně hodin, druhá polovina fotografů upravuje fotografie 13 nebo více hodin. Samozřejmě se jedná jen o přibližné hodnoty, každá svatba je jinak velká a každý fotograf upravuje jiný počet fotografií (otázka v dotazníku se ptala na „průměrný“ čas).

Čas na úpravu fotografií nevypovídá nic o rychlosti fotografa ani o kvalitě a „hloubce“ postprocesu, protože každý fotograf pracuje s jinou kvantitou fotek i s jiným počtem úkonů na úpravy fotek. Výsledná kvalita úprav navíc nemusí odpovídat počtu úkonů v postprocesu, protože každý fotograf má jiné schopnosti.

Zobrazují svatební fotografové ceník na svých webových stránkách?

55 % svatebních fotografů ukazuje veřejně ceník na svých webových stránkách.
45 % svatebních fotografů ceny nezobrazuje.

Jaká je cena svatebních fotografů za focení svatebního obřadu?

36 fotografů odpovědělo, že nenabízí krátkou variantu focení svatebního obřadu. Graf zobrazuje pouze fotografy, kteří fotí i samostatné svatební obřady.

Uvedené ceny jsou za jednoho fotografa, bez dopravy, tisku a dalších doplňkových služeb.

Cena za focení svatebního obřadu se nejčastěji pohybuje mezi 4.000 Kč a 5.999 Kč, v tomto rozmezí ji nabízí 28 % fotografů.
Více než polovina fotografů (54,5 %) nabízí fotografování svatebního obřadu za cenu mezi 2.000 Kč a 7.999 Kč.
Pouze 1,5 % fotografů nabízí focení obřadu za cenu nižší než 2.000 Kč.

Domnívám se, že počty ve vyšších cenových intervalech mohou být zkreslené, protože někteří fotografové mohou nabízet nadprůměrně drahé fotografování svatebního obřadu, aniž by na tato krátká focení reálně získávali zakázky (ve skutečnosti fotí jen vícehodinové zakázky). Toto zkreslení jsem se sice snažil eliminovat formulací otázky, ale pochybuji, že to respondenti vnímali: „Za jakou průměrnou cenu fotíte svatební obřady?“ (fotíte, nikoli nabízíte)

Kolik stojí svatební fotograf na focení celého svatebního dne?

Uvedené ceny jsou za jednoho fotografa, bez dopravy, tisku a dalších doplňkových služeb.

Cena za focení celého svatebního dne se nejčastěji pohybuje mezi 12.000 Kč a 15.999 Kč, v tomto rozmezí ji nabízí 39,4 % fotografů.
87,1 % fotografů fotí celý svatební den za cenu mezi 8.000 Kč a 19.999 Kč.
Jen 3 % fotografů fotí celý svatební den za cenu 28.000 Kč nebo vyšší.

Jak dlouho po svatbě dodávají fotografové fotky?

Otázka v dotazníku zněla: „Za jak dlouhou dobu po svatbě dodáváte většině zákazníků hotové svatební fotografie?“

Čísla ve sloupcích jsou kumulativní, tzn. že s přibývajícím časem se počty fotografů stále přičítají. Můžeme tak ihned přečíst celkový počet procent fotografů, kteří dodávají svatební fotografie do doby kratší než čas x na horizontální ose.

56 % fotografů většinou dodává fotky svatebčanům v době 3 týdny po svatbě. Do dvou měsíců dodává 98 % fotografů a do třech měsíců mají zákazníci fotografie už od všech fotografů. Nikdo v dotazníku neodpověděl, že by fotografie většinou dodával v době delší než 3 měsíce.

Kolik svatebčanů je na svatbách, kterých se účastní fotografové?

67 % fotografů přichází většinou na svatby, kterých se účastní 51 až 100 svatebčanů.
96 % fotografů fotí většinou svatby o počtu 21-100 svatebčanů.
Existují ale i 4 % fotografů, kteří se obvykle zúčastňují větších svateb nad 100 svatebčanů.

Kde fotí respondenti – svatební fotografové?

Nejvíce svateb fotí fotografové v Jihomoravském kraji (Brno) a v Praze + Středočeském kraji.

Otázka v dotazníku zněla: „Kde fotíte svatby nejčastěji?“ Nemělo by se tedy jednat o bydliště fotografů, ale o území, kde svatby probíhají. Tomu pravděpodobně odpovídají relativně nižší hodnoty pro hlavní město Prahu, protože spousta Pražanů pořádá svatbu za Prahou, ve Středočeském kraji.

Kvůli velkému počtu krajů byly četnosti hodně citlivé na konkrétní výběrový soubor respondentů. Zejména poměr procent v menších krajích se může v základním souboru hodně lišit (základní soubor – tj. kdybychom se dokázali zeptat úplně všech českých svatebních fotografů).

Srovnejte výsledky s počty fotografů v jednotlivých krajích ČR – ačkoli se nejedná o stejnou veličinu (počty všech i nesvatebních fotografů v krajích vs. četnost focení svateb v krajích), věřím, že spolu do určité míry vzájemně korespondují.

Chodí fotografové na svatby se svým asistentem?

85 % svatebních fotografů nepřichází na svatby s asistentem.
15 % svatebních fotografů využívá pomoci svého asistenta.

Záměrně jsem se ptal: „Chodíte na většinu svateb se svým asistentem/asistentkou?“ Protože někteří fotografové mohou využívat pomoc od svatebních hostů, takové případy jsem ale nechtěl zahrnout.

Fotí svatební fotografové ve dvojici (ve více lidech)?

87 % fotografů fotí na svatbě bez partnera. Tím se nemyslí kameraman, ale druhý fotograf.
13 % fotografů fotí svatby ve dvojici (nebo v týmu více lidí).
Otázka přesně zněla: „Fotíte svatby většinou sám/sama nebo se svým druhým fotografem?“

Kolik svatebních fotoknih vytvořili fotografové v roce 2019?

50 % fotografů nevytvořilo v roce 2019 žádnou fotoknihu.
40 % fotografů vytvořilo za rok 1 až 10 fotoknih.
Desetina fotografů vytvořila více než 10 fotoknih.
V rámci respondentů byl největší počet 30 kusů svatebních fotoknih vytvořených jedním fotografem za rok.

Domnívají se svatební fotografové, že svatebčané vnímají jejich práci jako prestižní?

Otázka zněla: „Myslíte si, že lidé, které na svatbách potkáváte, vnímají práci svatebního fotografa jako prestižní?“

17 % fotografů neodpovědělo nebo odpovědělo „Nevím nebo nedokážu zhodnotit“ (tito respondenti byli vyřazeni ze skupiny, kterou zobrazuje sloupcový graf).
Nikdo z fotografů neodpověděl „Určitě ne“.
Téměř polovina zbývajících fotografů (49 %) vnímá svoji práci v očích svatebčanů jako spíše (nebo rozhodně) prestižní. 15 % fotografů je přesvědčených, že svatebčané přikládají jejich fotografické práci prestiž.

Způsob výběru respondentů

Dotazováni byli fotografové, jejichž web se nacházel 21. dubna 2020 alespoň na jednom z těchto tří míst:

Ze souboru byli předem vyřazeni ti, kdo neměli uvedenou e-mailovou adresu nebo jejichž web v dané době nefungoval. Jazyk dotazníku byl záměrně pouze v češtině, mezi respondenty neměli být žádní fotografové, kteří nerozumí česky.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 133 respondentů z celkového počtu 658 dotázaných, tj. 20,2 %. Období sběru odpovědí: 25. dubna – 4. května 2020.

Účely průzkumu a jak číst data

Průzkum nevznikl za účelem praktického využití, ale spíše jen pro zajímavost všem svatebním fotografům. Kdo z vás sleduje můj blog, tak ví, že se dlouhodobě snažím kolegům fotografům předávat znalosti z praxe nebo je prostě jen různými způsoby pobavit. Každopádně kdyby letos nepřišel koronavirus a úbytek zakázek, nevznikl by ani průzkum, protože ten byl pro mě časově dost náročný ;-)

Cítím povinnost pro jedno varování, pro všechny snad samozřejmé, ale pro jistotu: Prosím, nesnažte se podle statistických výsledků o změny ve vašich cenících, myslím, že by to byl nesmysl a rozhodně to nebylo účelem průzkumu. Každý fotograf působí v jiném kraji, má jiné zákazníky, jinak velkou poptávku, jiné zkušenosti, jiné postupy práce… Je více věcí, podle kterých můžete přizpůsobit ceny za své služby a myslím, že statistické hodnoty nejsou tou nejlepší cestou. To samé platí o značce fotoaparátu a o všech dalších otázkách z průzkumu. Zkrátka používejte to, s čím se vám nejlépe pracuje, nemusíte se přizpůsobovat většině. Pokud upravujete fotky kratší nebo delší čas než ostatní, ani v tom se samozřejmě nemusíte měnit. Způsob práce každého z nás je svým způsobem jedinečný a ani naši zákazníci nechtějí, abychom pracovali všichni stejným způsobem. Osobně, pokud bych v dotazníku hledal nějaké ponaučení, šel bych na to z druhé strany: kde se fotografové v Česku mohou od ostatních odlišit? Můžete začít fotit svatby mobilem nebo filmovým fotoaparátem, možná to není až tak bláznivý nápad. Můžete začít tisknout více fotoknih, můžete k sobě začít brát druhého fotografa, dodávat fotky do 3 dnů, ano, tím vším se spolehlivě odlišíte od ostatních a možná tím získáte konkurenční výhodu.

Každopádně průzkum měl sloužit primárně jen pro zajímavost, takže si můžete například přečíst, mezi kolika procenty fotografů se nacházíte, co se týče doby praxe focení svateb. Mě osobně asi nejvíce překvapila data o vzdělání fotografů, jak nejvyšší dosažené vzdělání, tak i obor vzdělání, dozvěděl jsem se ale i řadu dalších zajímavostí, které můžete i vy sami vyčíst z grafů.

Vzhledem k výše popsanému účelu jsem zvolil pro více otázek jisté zjednodušení, zároveň jsem přílišnou složitostí nechtěl fotografy odradit od vyplnění dotazníku. Proto nečtěte informace na přesnost jednotek, hodnoty jsou většinou jen orientační. Například:

 • Počet svateb za život: je rozdíl v celodenních svatbách a ve focení svatebních obřadů, statistika ale sčítá všechny bez rozdílu.
 • Počet let praxe: není určeno, co se považuje za aktivní rok, některý rok v průběhu praxe mohl být fotograf nemocný nebo se mohl zabývat něčím jiným než focením svateb. Není uvedeno ani to, co se přesně považuje za začátek focení.
 • Čas na výběr a úpravu fotografií: každá svatba je jinak velká, každý fotograf zpracovává jiné množství fotografií. Věřím, že skutečný průměrný čas na úpravu fotografií žádný fotograf nezná a jen ho do odpovědi odhadl.
 • Ceny za fotografování: každá svatba je jinak dlouhá, má jiný počet svatebčanů, někteří fotografové ani neodvozují cenu od počtu hodin focení, cena se může lišit podle termínu svatby, atp.
 • atd.

K vyjádření četnosti jsem používal relativní hodnoty (procenta), která mohou zastupovat skutečný základní soubor. Jelikož se průzkumu zúčastnilo dostatečně velké množství fotografů, věřím, že jsem si to mohl dovolit. S větším počtem respondentů by se přesnost procentuálních hodnot určitě více zpřesňovala, ale u spousty otázek věřím, že odpovědi nastavily správný směr. Absolutní čísla nejsou tolik zajímavá, protože průzkumu se mohlo zúčastnit 100 nebo i 500 fotografů, nás stejně většinou zajímá podíl ze všech fotografů v republice, ne 100 ani 500.

Mohlo by vás zajímat

Diskuze

Pokud se vám průzkum líbil, budu rád za komentáře. Dejte vědět, co vás zaujalo nejvíce nebo jestli máte k průzkumu nějaké otázky a připomínky.

Nevím jak vy, ale já jsem hodně zvídavý a moc rád bych si dal pokračování, průzkum č. 2. Už když jsem začínal s prvním dotazníkem, napadala mě spousta dalších otázek, které jsem ale musel vynechat, abych neodradil fotografy délkou dotazníku. Rád bych se třeba dozvěděl, kolik je mezi námi fotografy kuchařů, kadeřníků, ajťáků a právníků… Napište do komentáře, jaká zajímavá data vám v prvním průzkumu chybí a co dalšího byste se rádi dozvěděli o svatebních fotografech.

Návrh otázek do druhého průzkumu

Pokud uvidím, že bude o výsledky průzkumu zájem, provedeme druhé kolečko, tentokrát už jen s „ostřílenými veterány“ z prvního kola (a dalšími opravdovými zájemci, kteří se přidají) – takže bychom se nemuseli bát použít více otázek, podrobnější odpovědi a celkově zajímavější témata, protože to vás věřím neodradí! Vůbec bych se nebál ani vtipnějších otázek, vždyť svatby jsou zábava, není to věda ;-)

 1. Jaký máte temperament? (cholerik/melancholik/flegmatik/sangvinik)
 2. Jaký obor máte vystudovaný? (gastronomie, ekonomie, strojírenství, IT, humanitní, zdravotní, právní…)
 3. Kolik fotek obvykle vyfotíte během 1 svatebního dne?
 4. Podepisujete s klienty smlouvu?
 5. Jaký grafický program používáte?
 6. Jaký používáte počítač k úpravě fotek? (PC/notebook/MacBook)
 7. Kalibrujete svůj monitor?
 8. Tisknete fotografie?
 9. Kolik fotoaparátů nosíte na svatbu?
 10. Jakou používáte velikost snímače fotoaparátu?
 11. Fotografujete v ateliéru? (máte vlastní/pronájem/nepoužíváte)
 12. Odcizil vám někdy někdo něco na svatbě? (mně například kabát – ale jenom omylem – za pár dní se mi vrátil :-)
 13. Zakazujete svatebčanům focení v průběhu svatebního obřadu/dne?
 14. Měli jste někdy poruchu paměťové karty?
 15. Používáte objektivy třetí strany? (jiná značka objektivu než těla fotoaparátu)
 16. Jaká byla pořizovací cena vašeho nejdražšího objektivu? (odpověď na každou otázku se dá samozřejmě přeskočit)
 17. Jaká byla cena vašeho nejdražšího fotoaparátu?
 18. Jezdíte na svatby vlastním autem?
 19. Předáváte více černobílých fotografií nebo barevných?
 20. Vyhráli jste někdy fotografickou soutěž?
 21. Jakou jste fotili nejdéle trvající svatbu? Jakou nejkratší?
 22. Kolik nejvíce hodin jste vydrželi na svatbě bez jídla a bez pití? :-)
 23. Co pijete nejraději na svatbách? (vodu, pivo, energy drinky, míchané alkoholické nápoje, tvrdý alkohol…)
 24. Dostáváte svatební výslužky?
 25. Byli jste na svatbě někdy o hladu?
 26. Řešíte jídlo ve své smlouvě se snoubenci?
 27. Fotíte ženicha a nevěstu raději přes den nebo večer nebo jindy?
  Vymyslete si vaše vlastní otázky – a dejte vědět do komentáře!

Pokud jste svatební fotograf(ka), chcete se zúčastnit druhého kola a neposlal(a) jste mi po vyplnění prvního dotazníku váš e-mail, pošlete mi ho dodatečně teď.

Odebírat
Upozornit na
4 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
3 let před

Zdravím Vás Petře. Váš průzkum je nesmírně zajímavým čtením a člověk je vždy rád, když se dozví, že lidé pracující ve stejném a tak rozmanitém oboru, jakým fotografie je, bojují se stejnými problémy a mají velice podobné zážitky. Díky moc za Váš čas, který jste tomuto projektu věnoval a tak trochu mě „nakopnul“ k větší aktivitě v současné složité době. Velice mi připomínáte přístup fotografky Susane Stripling, která při vysvětlování své cenotvorby svatební fotografie dává na veřejnost i svůj rodinný rozpočet :-) Myslím tím, že v ČR není moc zvykem, uveřejňovat své Know-How k tomu, abyste pomohli ostatním. Speciálně u… Číst vice »

Tom Kasal
3 let před

Ahoj a díky za průzkum do hlubin fotografovy duše :-) Což takhle otázky na aktuální sezónu… zrušené svatby, přesunuté svatby na další rok, probíhá vrácení záloh.

3 let před
Reply to  Tom Kasal

Ahoj, proč ne :-) Jak by měly otázky vypadat? Kolik svateb vám klienti zrušili, nebo jak by ses přesně ptal?